Contact us

ContactFor any questions, please do not hesitate to contact us:

Center for Systems Biology, Soochow University

Mailbox 206, No.1 Shizi Street, Suzhou, 215006, Jiangsu, China

E-mail: bairong.shen@suda.edu.cn, yxlin1990@stu.suda.edu.cn.

Link